Har du funderat över var vattnet tar vägen när du tvättat händerna, eller var någonstans regnvatten leds efter att det har runnit ner i en brunn? Hur kommer det sig egentligen att man kan få rent, drickbart vatten hemma i husen bara genom att öppna vattenkranen? VA-projektering handlar just om att planera distributionen av vatten från vattenverk till vattenkran och avledning av använt vatten till reningsverket, eller regnvattnet från gatan till ett vattendrag, utan att du som vattenkund behöver tänka på vad som sker.

Eftersom vatten och avlopp är en viktig del av infrastrukturen i dagens samhälle är det viktigt att VA-utredning och planering är med tidigt i infrastrukturprojekt för att se att VA-ledningarna har tillräcklig kapacitet för tillkommande hus eller ökade mängder dagvatten. Vid projektering av VA-ledningar ingår förutom kapaciteten och funktionen också att planera schakter och hur och var ledningarna ska förläggas för att förenkla anläggning och framtida driftbehov av VA-ledningarna. Vi planerar också produktionssteg för att säkra drift vid längre exploateringsprojekt.

VA-teknikteamet har mer än 30 års erfarenhet inom VA-projektering. Vi har arbetat med överföringsledningar, pumpstationer och planering av större exploateringsområden men även VA-projektering på mindre fastigheter och projektering av dagvattendammar åt kommunala VA-bolag, Trafikverket och privata aktörer. Teamet arbetar i tidiga planeringsskeden, framtagande av bygghandlingar och färdigställande av relationshandlingar, både som traditionella ritningar och helt modellbaserade handlingar.

Våra tjänster

  • VA-utredningar
  • Kapacitetsutredningar
  • Huvudvatten- och överföringsledningar
  • VA-ledningar i mark och kulvert
  • Dagvattenhantering på kvartersgårdar
  • Dagvattendammar
  • Produktionsplanering
  • Mängdförteckningar och tekniska beskrivningar
  • Projekteringsledning

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta