Har du funderat över var vattnet tar vägen när du tvättat händerna, eller var regnvattnet leds efter att det har runnit ner i en brunn? Hur får vi rent, drickbart vatten bara genom att öppna vattenkranen? VA-projektering handlar om att planera distributionen av vatten från vattenverk till vattenkran och avledning av använt vatten till reningsverket, eller regnvatten från gatan till ett vattendrag.

Vatten och avlopp är en viktig del av infrastrukturen. Planering och utredning av VA kommer in tidigt i infrastrukturprojekt för att se att ledningarna har tillräcklig kapacitet för tillkommande byggnader eller ökade mängder dagvatten. Vid projektering av VA-ledningar ingår, förutom kapacitet och funktionen, även att planera schakter och hur och var ledningarna ska förläggas för att förenkla anläggning och framtida driftbehov. Vi planerar också produktionssteg för att säkra drift vid längre exploateringsprojekt.

Vårt VA-team har mer än 30 års erfarenhet inom VA-projektering. Vi arbetar med överföringsledningar, pumpstationer och planering av större exploateringsområden, men även VA-projektering på mindre fastigheter och projektering av dagvattendammar åt kommunala VA-bolag, Trafikverket och privata aktörer. Teamet arbetar i tidiga planeringsskeden, framtagande av bygghandlingar och färdigställande av relationshandlingar, både som traditionella ritningar och helt modellbaserade handlingar.

Våra tjänster

  • VA-utredningar
  • Kapacitetsutredningar
  • Huvudvatten- och överföringsledningar
  • VA-ledningar i mark och kulvert
  • Dagvattenhantering på kvartersgårdar
  • Dagvattendammar
  • Produktionsplanering
  • Mängdförteckningar och tekniska beskrivningar
  • Projekteringsledning

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 53 04
Vd Anders Metzén
Se karta