Säkerställ en korrekt vibrationsmätning med Structor
En vibrationsmätning är en avgörande faktor för att övervaka att byggprojekt avseende vibrationsalstrande arbeten blir korrekt utförda. Några av de vanligaste markarbeten som sprängning, pålning, spontning och schaktning kan orsaka vibrationer som potentiellt kan skada fastigheter och strukturer i byggprojektets omgivning. Med Structors vibrationsmätning får du som kund tillförlitlig information om hur projektet påverkar omgivningen i realtid, så att ditt bygge utförs säkert utan att orsaka skador på omgivningen. Inför en vibrationsmätning är det viktigt att utföra en riskanalys samt en syneförrättning. En riskanalys identifierar potentiella risker med byggprojektet, vilket är viktigt för att undvika oväntade händelser. En syneförrättning är viktig då eventuella defekter och skador på befintliga byggnader och fastigheter i omgivningen upptäcks och dokumenteras innan arbetet startar, vilket minskar risken för tvister. Structor Vibrations- och Omgivningskontroll utför riskanalyser och syneförrättningar, och vägleder gärna genom hela ert projekt.


Vi uppfyller svenska krav
Structor använder högkvalitativa mätinstrument som uppfyller svenska standardkrav och arbetet med vibrationsmätning grundar sig på svensk standard SS 460 48 66:2011. Detta säkerställer tillförlitliga mätningar som till fördel kan användas vid försäkringsärenden eller rättsfall.

 

Vikten av Vibrationsmätning
Det finns flera faktorer att tänka på inför uppstart av vibrationsmätningar på en byggnad. En viktig faktor är marken under byggnaden. Olika typer av mark beter sig olika, exempelvis lerig mark eller berg. Dessutom måste vi ta hänsyn till byggnadsmaterialet och konstruktionen i byggnaden, då olika konstruktioner har olika värden. Genom att använda avancerad mätteknik med realtidsanalys kan vi effektivt övervaka och identifiera om tillåtna vibrationsgränser överskrids eller närmar sig att överskridas under pågående arbete. Detta ger möjlighet att vidta snabba åtgärder för att minska vibrationerna och begränsa och förekomma eventuella skador på omgivningen. Som kund kan du känna dig trygg då vi överför mätdatan direkt till dig via sms eller e-post. Därmed får du omedelbar åtkomst till aktuell information och kan följa mätningarna kontinuerligt.

 

Ekonomiska fördelar med vibrationsmätning
Att inkludera vibrationsalstrande arbetsmoment och dokumentation i ett byggprojekt har flera ekonomiska fördelar.

Minskade skadekostnader – Riskanalyser och övervakning minskar risken för skador på närliggande byggnader, vilket sänker kostnader för reparationer och kompensationer.
Effektiv planering – Tidig identifiering av risker förhindrar onödiga avbrott och förseningar, vilket minskar arbetskrafts- och utrustningskostnader.
Färre tvister och lägre juridiska kostnader – Detaljerad dokumentation minskar risken för tvister, vilket sänker juridiska kostnader och sparar tid och resurser.
Effektivare resursanvändning – Optimering av maskiner och arbetskraft minskar driftkostnader och ökar produktiviteten.
Undvikande av Produktionsstopp – Minimala vibrationsstörningar förhindrar avbrott i angränsande verksamheter, vilket minskar risken för ersättningskrav.

Sammanfattningsvis leder vibrationshantering till minskade kostnader, ökad effektivitet och stärkt relation med intressenter, vilket förbättrar projektets lönsamhet.


Undvik skadeståndsanspråk
En väl genomförd riskanalys kan även bidra till att minska risken för tvister och skadeståndsanspråk genom att tydligt identifiera och hantera potentiella risker i förväg. I vår riskanalys ges rekommendationer om lämpliga inspektioner (besiktningar) och mätningar som behöver genomföras, samt vilka restriktioner och rikt eller gränsvärden som bör tillämpas. Dessutom inkluderas riktlinjer för hur närboende och andra berörda parter i omgivningen bör informeras för att främja en transparent och trygg arbetsmiljö.


Slutrapport för vibrationsalstrande arbeten
Efter avslutat arbete skriver Structor en slutrapport. Att upprätta en slutrapport för vibrationsalstrande arbeten i ett byggprojekt är viktigt av flera skäl. En slutrapport ger en detaljerad redogörelse för allt arbete som utförts, inklusive en sammanfattning av utförda vibrationsalstrande arbetsmoment och deras påverkan. Genom att dokumentera vibrationsnivåer och deras hantering visar rapporten att arbetet har utförts enligt gällande standarder och riktlinjer, vilket är ovärderligt som bevis i en tvist.


Konfliktlösning
Vid eventuella klagomål eller påståenden om skador relaterade till vibrationer kan slutrapporten ge en detaljerad redogörelse för hur vibrationerna hanterades. Detta är avgörande för att kunna försvara sig mot anklagelser och lösa konflikter. Genom att skapa en välstrukturerad slutrapport för vibrationsalstrande arbeten säkerställer Structor att all viktig information är dokumenterad, vilket underlättar både utvärdering och förbättring av framtida projekt samt ger ett starkt försvar vid eventuella juridiska tvister.


Kontakta oss
Behöver du stöd i omgivningskontroller för ditt projekt? Vi jobbar över hela Sverige. Kontakta oss för mer information eller en offert.


Frågor och svar

Vad är vibrationsmätning?
En vibrationsmätning är avgörande för att övervaka de vibrationsalstrande arbeten i byggprojekt noggrant. Vanliga markarbeten som sprängning, pålning och schaktning kan orsaka vibrationer som potentiellt kan skada fastigheter och anläggningar. Med Structors vibrationsmätning får du som kund tillförlitlig information om hur projektet påverkar omgivningen. Det hjälper er att undvika oönskade störningar och skapar trygghet för både fastighetsägare och närboende. Vi utför våra vibrationsmätningar i enlighet med svensk standard SS 460 48 66:2011. Denna standard ger tydliga riktlinjer för tillåtna vibrationsnivåer i olika typer av byggnader och strukturer. Genom att följa denna standard kan vi säkerställa att våra mätningar är noggranna och att eventuella risker hanteras på ett professionellt sätt.


Hur man mäter vibrationer?
Vibrationsmätningar är mycket exakta och noggranna, och kvaliteten på mätningarna beror på den använda utrustningen. Modern teknik möjliggör övervakning av flera platser samtidigt, vilket ger god kontroll över vibrationsspridningen i marken.


När ska man göra vibrationsmätningar?
Vibrationsmätningar bör utföras vid alla typer av vibrationsalstrande arbeten. Registrerade vibrationsvärden beror på olika faktorer som typ av arbete, markförhållanden och avståndet till närliggande byggnader.


Vilka instrument används för vibrationsmätning?
Vi använder endast högkvalitativa mätinstrument som uppfyller svenska standardkrav. Detta säkerställer tillförlitliga mätningar som kan användas vid försäkringsärenden eller rättsfall.

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Södertälje

Järnagatan 12
SE-151 73 SÖDERTÄLJE
Telefon: +46 70-881 46 85
Karta

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 70 881 46 85
Karta