Stockholms framtida vattenförsörjning – Fastighetsrättsligt stöd åt Stockholm Vatten och Avfall AB

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bland annat bygga ut, uppgradera och renovera vattenverk, vattentorn och huvudvattenledningsnätet. SVOA behöver förnya anläggningar eftersom befolkningen i Stockholmsregionen ökar och klimatet ändras. SVOAs mål är att säkra dricksvattnet för ytterligare en halv miljon människor i Stockholmsregionen.

Läs mer om Stockholm Vatten och Avfall AB samt hur de säkrar Stockholms vattenförsörjning:
www.stockholmvattenochavfall.se

Läs mer om Stockholm Mark Stockholm AB och deras affärsområden:
www.structor.se/structormarkstockholm

Structor hjälper till som fastighetsrättsligt stöd och att ta fram avtal i allt från stråkstudier, förstudier till systemhandling och bygghandlingsprojektering. I projekten ingår att genomföra den fastighetsrättsliga utredningen, bistå projektörer och projektledning med att ta fram en lämplig sträcka för huvudvattenledning samt ledningsområde och arbetsområde. I uppdragen ingår även att ta fram erforderliga avtal såsom markupplåtelseavtal/överenskommelse ledningsrätt, genomförandeavtal med ledningsägare och kommun. I del av uppdragen ansvarar Structor även för kontakter med berörda parter och för markförhandling samt stöd i lantmäteriförrättning.

Foto: Stockholm Vatten och Avfall AB