Structor Akustik erbjuder ett stort antal typer av ljud- och vibrationsmätningar

För oss är det av stor vikt att följa gängse mätstandard och -metodik.

Här exempel på mätningar vi kan erbjuda:

 • Industribullermätningar
 • Trafikbullermätningar
 • Stomljud och vibrationer
 • Inventeringsmätning inför projektering
 • Slutmätning av ljud inför slutbesked
 • Bullerstörningsmätningar
 • Rumsakustiska mätningar
 • Loggande, långtidsmätningar av både ljud och vibrationer
 • Stegljudsmätningar
 • Trumljudsmätningar
 • Luftljudsioleringsmätningar
 • Installationsbullermätningar

Industribullermätningar
Akustik delas oftast in i två områden, byggnadsakustik och samhällsbuller. Structor Akustik erbjuder mätningar inom båda områdena. Mätningar inom samhällsbuller är den minsta av de två och innefattas av industribullermätningar och trafikbullermätningar. Det beror på att det finns många parametrar som det inte går att styra över, exempelvis väder och vind. Industribullermätningar utförs antingen som emission- (vid ljudkällan) eller imissionsmätningar (vid mottagaren). Det vanligaste är emissionsmätningar som sedan används som underlag för beräkningar som tillåter en att göra bedömningar oberoende av väder just den dagen. Imissionsmätningar används vanligtvis för att bekräfta beräkningarna eller för att göra stickprover. Structor Akustik utför båda typerna av mätningar. Med höghöjdsträning och välgenomtänkta arbetsmiljöpolicies utför vi mätningar i många utmanande förhållanden.

Trafikbullermätningar
Trafikbullermätningar utförs likt industribullermätningar vanligtvis för att bekräfta beräkningar som annars är mer pålitliga. Mätningarna behöver göras under en relativt lång tidsperiod för att få med variationer under dygnet. Structor Akustik har möjlighet och god erfarenhet av att göra denna typ av mätningar.

Stomljud och vibrationer
I gränslandet mellan samhällsbuller och byggnadsakustik finner vi stomljud och vibrationer. Ofta uppstår problemet från en källa utomhus, exempelvis spårtrafik, men kan orsakas inomhus av exempelvis installationer. Med avancerad mätutrustning och lång erfarenhet erbjuder Structor Akustik stomljud- och vibrationsmätningar.

Inventerings-, slut- och störningsmätningar 
Den största andelen av våra ljudmätningar görs inomhus, det vi kallar byggnadsakustik. Här gör vi allt från inventeringsmätningar inför ombyggnadsprojektering till slutmätningar inför slutbesked och störningsmätningar.

Luftljuds-, stegljuds-, installations- och trumljudsmätningar
Byggnadsakustiska mätningar innehåller flera delar och en mätning utförs beroende på vad som är aktuellt för ert projekt. De vanligaste mätningarna är luftljuds-, stegljuds- och installationsmätning. Men även dessa kan delas upp i underkategorier. Luftljudsisolering kan exempelvis mätas vertikalt mellan två plan, horisontellt inom ett plan och fasad. Stegljudisolering görs antingen mellan två utrymmen eller inom en och samma lokal, då benämns det trumljud. Installationsmätningar innefattar all form av installationer, från WC till ventilation.

Efterklangstidsmätningar och taluppfattbarhet
För att ta hänsyn till rummets ljuddämpning görs oftast en efterklangstidsmätning. Structor Akustik har även möjlighet att göra mer avancerade rumsakustiska mätningar, i exempelvis konsertsalar eller anpassat för taluppfattbarhet, så kallad STIPA.

Önskar du planera in en mätning eller undrar du vad vi kan erbjuda? Tveka inte att höra av dig.

Tillbaka till Structor Akustik AB