Structor Geoteknik Stockholm AB arbetar med undersökningar, utredningar och projektering inom geoteknik och geohydrologi.

Vi utför alla förekommande geotekniska och miljötekniska fält- och laboratorieundersökningar för bygg- och anläggningsprojekt. Dessutom mäter vi markvibrationer, radonhalt, gammastrålning och rörelser i mark och byggnader.

I våra utredningar klarlägger vi de geotekniska förhållandena och redovisar erforderliga grundläggningsmetoder samt behov av eventuella markförstärkningar mm. Detta gör vi genom hela byggprocessen, från tidiga utredningar på arkiv- eller kartmaterial i program- eller idéskedet, via fältundersökningar för detaljprojektering av schakt- och grundläggningsmetoder, markförstärkning och sponter till rådgivning och kontroll i entreprenadskedet.

För att undvika att schaktning, sprängning och pålning – och andra arbeten som medför markvibrationer och buller – förorsakar skador och störningar i omgivningen upprättar vi riskanalyser för sprängning och schakt- och grundläggningsarbeten.

Vi klassificerar mark ur radonsynvinkel och utreder vilken inverkan markvibrationer från bl a tåg- och vägtrafik har på människor och byggnader.

Vi utreder grundvattenförhållanden och vilka konsekvenser ett bortledande av grundvatten får som underlag för bedömning om miljödom erfordras. Vi utreder också möjligheten till LOD och vilken lösning som är lämpligast.

Vi utför skredrisk- och släntstabilitetsutredningar, sättningsberäkningar och skadeutredningar.

Vi jobbar som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering i huvudsak inom anläggningsprojekt.

Vi tar helhetsansvar och då uppdragen genomförs i nära samverkan med övriga fackkonsulter, myndigheter och beställare ställs krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Vi har handplockat våra medarbetare som alla har högre teknisk utbildning och mångårig erfarenhet.

Vi är i dag ett femtontal medarbetare och är under tillväxt och söker ständigt nya medarbetare som vill utvecklas med oss och våra kunder.

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 704-91 78 11
Vd Anna Grahn
Karta