Structor Miljö Öst är ett specialistbolag inom förorenade områden, vatten, avfallshantering samt tillståndsprövning och MKB verksamma i Småland och Östergötland samt nationellt.

Totalt är vi cirka 20 konsulter med civilingenjörs- eller miljövetare/biologiutbildningar. Vi arbetar med våra kunder i hela processen där vi verkar som beställarstöd, projektledare, specialister, utredare, projektörer och kontrollanter.

Våra fyra affärsområden

Förorenade områden
 • Miljötekniska undersökningar i mark, vatten och byggnader
 • Riskbedömningar, åtgärdsutredningar och riskvärderingar
 • Miljökontroll vid saneringar
 • MIFO fas1, MIFO fas 2, förstudier och huvudstudier
 • Statusrapporter
 • Projektering och byggledning
 • Materialinventeringar av byggnader
Vatten
 • Grundvattenutredningar, undersökning, modellering m.m.
 • Ytvattenutredning, flöde/nivåberäkningar, kanaler och dammar
 • Dagvattenutredningar, våtmarker
 • Vattenförsörjning, råvattentäkter i yt- och grundvatten
 • Vattenskyddsområden
 • Föroreningsspridning, avfallsanläggning och förorenade områden
Avfallshantering
 • Förstudier och utredningar
 • Deponikonstruktioner
 • Projektering nya deponier, sluttäckningar m.m.
 • Karakteriseringar
 • Slutbesiktning och periodisk besiktning
 • Tillståndsansökningar
 • ÅVC
Tillståndsprövning och MKB
 • Tillståndsansökningar och MKB:er, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
 • Strategisk MKB, planprocessen
 • Anmälningar dispenser enligt miljöbalken
 • Periodiska besiktningar, kontrollprogram

Structor Miljö Öst har kontor i Kalmar, Linköping, Västervik och Emmaboda.
Vd Staffan Johnson

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Emmaboda

Järnvägsgatan 6
SE-361 30 EMMABODA
Telefon: +46 761-07 43 27
Kontakt Jens Johannisson
Se karta

Kalmar

Norra vägen 37
SE-392 34 KALMAR
Telefon: +46 480-226 23
Kontakt Daniel Glatz
Se karta

Linköping

Teknikringen 1 D
SE-583 30 LINKÖPING
Telefon: +46 13-12 27 23
Kontakt Ebba Wadstein
Se karta

Västervik

Kvarngatan 32
SE-593 33 VÄSTERVIK
Telefon: +46 13-12 27 22
Kontakt Weronica Andersson
Se karta