En nyckel till framgång i exploateringsprojekt är att förstå vilken typ av avtal som bör tecknas, i vilket skede ett avtal måste tecknas samt vilka frågor som måste regleras i ett avtal. En viktig del i avtalsarbetet är att driva förhandlingar och att ha en god förståelse för både beställarens och motpartens intressen.

I ett stadsbyggnadsprojekt är det vanligt att teckna flera olika slags avtal. Det kan handla om att reglera frågor kopplade till fastighetsbildning, nyttjanderätter, servitut, genomförande, tider och kostnader mm. Vi har en stor erfarenhet av att ansvara för avtalsarbete från start till mål och kan hjälpa er med att ta avtal såsom:

  • Ramavtal/intentionsavtal; skrivs när annan part än kommunen äger marken. Vanligen tecknas dessa avtal inför en detaljplaneprocess för att reglera frågor kring kostnader och ansvar mellan parterna.
  • Markanvisningsavtal; skrivs när kommunen äger mark som avses att säljas till en exploatör. Avtalet tecknas efter genomförd markanvisningstävling eller genom en direktanvisning. Faktorer som påverkar när i tid avtalet tecknas är utbyggnadsordning och marknadsläge. Avtalet kan tecknas under en detaljplaneprocess eller när en detaljplan har vunnit laga kraft.
  • Marköverlåtelseavtal; detta avtal fullföljer och ersätter ett markanvisningsavtal. Avtalet reglerar parternas åtaganden mer i detalj och innehåller även en överlåtelseklausul. Marköverlåtelseavtalet kan ligga till grund för kommande ansökan om fastighetsbildning. Avtalet tecknas tidigast i samband med politiskt beslut om antagande av en detaljplan.
  • Exploateringsavtal; detta avtal fullföljer och ersätter ramavtal/intentionsavtal och tecknas mellan en kommun och en privat fastighetsägare. Avtalet reglerar parternas åtagande mer i detalj. Avtalet tecknas tidigast i samband med politiskt beslut om antagande av en detaljplan.
  • Genomförandeavtal; kan tecknas när en utbyggnad ska ske inom en befintlig detaljplan eller inom icke detaljplanelagd mark. Parterna, exempelvis en kommun och ett bostadsbyggbolag tecknar då ett genomförandeavtal för att reglera ansvarsfrågor och samordning mm. Genomförandeavtal tecknas även vanligen om statliga verk som t e x Trafikverket äger marken och en åtgärd ska genomföras, t ex utbyggnad av en väg.
  • Finansieringsavtal; kan tecknas mellan en kommun och Region eller statligt verk för att reglera ekonomiska frågor kopplade till ett genomförande av en åtgärd.
  • Nyttjanderättsavtal; reglerar tillfälligt nyttjande av annans mark under en bestämd tid.
  • Servitutsavtal; reglerar rättigheter mellan fastigheter, t ex rätten att ta väg över annans fastighet. Servitut kan tecknas som avtalsservitut mellan två fastighetsägare eller ligga till grund för officialservitut genom en lantmäteriförrättning.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta