Vi är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad med inriktning mot hydrogeologi, klimatanpassning, vattenverksamhet, arbetsmiljö och kvalitets- och miljöstyrning.

Samhällsbyggande är nödvändigt för att tillgodose en ökande befolkning. Structor Vatten & Miljö Uppsala är med och ser till att byggandet sker på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som hänsyn tas till miljön med utgångspunkt i vatten både ovan och under markytan. Genom att integrera de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 i vårt arbetssätt strävar vi efter att minimera vår negativa påverkan och skapa positiv påverkan inom alla tre hållbarhetsperspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Vi erbjuder:

 • hydrogeologiska utredningar
 • kontrollprogram
 • dagvattenutredningar i alla skeden
 • våtmarksutredningar rörande ytvatten, hydrogeologi, tillståndshantering och ersättningsfrågor
 • utredningar kopplade till vattenförsörjning
 • vägledning och hantering markavvattningsföretag
 • tillståndshantering
 • miljökonsekvensbeskrivning
 • kvalitetsstyrning
 • BAS-P
 • arbetsmiljösamordning
 • klimatanpassning
 • klimat- och sårbarhetsanalys
 • livscykelanalys & klimatdeklaration

Bolaget har tillsammans med Structor Miljöbyrån Stockholm utvecklat ett gratis, digitalt kartbaserat verktyg inom klimatanpassningsområdet – Klimatkoll. Verktyget hjälper fastighetsägare att identifiera sina klimatrisker och därmed underlätta anpassningen av fastigheter till pågående klimatförändringar. Genom Klimatkoll bidrar vi till att öka medvetenheten och ge en tidig varning vilket ökar möjligheterna till att begränsa konsekvenserna av klimatförändringarna, se www.klimatkoll.se.

Vill ni veta mer om vad vi kan göra i era projekt? Vill du vara en del av oss? Har du glöd, engagemang och hög yrkesmässig och social kompetens? Då finns det alla möjligheter för dig att trivas och växa med oss.
Hör av dig till vd Karin Ripol.

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 703-91 88 66
Vd Karin Ripol
Se karta